automatització i robòtica industrial

Cicles Formatius de Grau Superior

 1. Inici
 2. /
 3. Cicles Formatius
 4. /
 5. Automatització i robòtica industrial

Família professional: Electricitat i Electrònica

Titulació

Els alumnes que superin el CFGS rebran la titulació de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial, la qual correspon al nivell CINE-5b de la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació.


Els alumnes podran obtenir el Certificat del curs CCNA R&S: Introduction to Networks de Cisco® Networking Academy

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, el manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tothom.

Durada

La durada d’aquest cicle formatiu és de 2000 hores (dos cursos acadèmics) dividides de la següent manera:

– 1617 hores de formació en el centre educatiu i FORMACIÓ DUAL.
– 383 hores de formació en un centre de treball i FORMACIÓ DUAL

Principals ocupacions i llocs de treball

Les principals ocupacions serien les següents:

 • Cap d’equip de supervisió de muntatge de sistemes d’automatització industrial.
 • Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i de sistemes integrats a automatització industrial.

Crèdits en que s’estructura el cicle formatiu

Primer curs

Mòdul Hores
MP1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 132 h
MP2 Sistemes seqüencials programables 132 h
MP3 Sistemes de mesura i regulació. 132 h
MP4 Sistemes de potència 132 h
MP6 Sistemes programables avançats 99 h
MP7 Robòtica industrial 99 h
MP10 Informàtica industrial 99 h
MP11 Formació i orientació laboral 66 h
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 66 h

Segon curs

Mòdul Hores
MP5 Documentació tècnica 66 h
MP8 Comunicacions industrials 165 h
MP9 Integració de sistemes d’automatització industrial 165 h
MP13 Projecte d’automatització i robòtica industrial 297 h

Horari

1r curs i 2n curs: horari intensiu de tarda, de 15.00′ a 21.30’h

Scroll to Top